a

Voor organisaties

Privacy policy

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Dit privacyreglement gaat over het verwerken van persoonsgegevens door QR-FIT als verwerkingsverantwoordelijke. Onze onderneming is gevestigd in Druten aan de van Heemstraweg 123. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op +316 28 07 60 06 of per e-mail via info@qr-fit.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het aanmaken van een account op onze website en binnen onze app: “QR-FIT”. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze app. Bijvoorbeeld uw naam, locatie, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

 

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven of bij het aanmaken van een account binnen de QR-FIT app. De door ons getrackte locatie zorgt ervoor dat u na het gebruik van de app, de door u gelopen route kan terugzien. Deze route blijft volledig anoniem voor ons en voor derden en is enkel door jou inzichtelijk. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor hebt gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maak op uw privacy.

 

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Onze app is beschikbaar voor de besturingssystemen van Android (Google) en iOS (Apple.)

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wie zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van klanten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot maximaal 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moet doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

 

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd of een verzoek indienen deze volledig te laten verwijderen? U kunt bij QR-FIT een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of volledige verwijdering indienen bij QR-FIT. Bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens worden alle persoonsgegevens die aan u gekoppeld staan in het systeem van QR-FIT verwijderd. Het gaat hier om contactgegevens en andere persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor het gebruik van de QR-FIT app. Bijvoorbeeld uw naam, locatie, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites.  Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt tot wijziging, aanvulling of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.

U kunt een verzoek voor wijziging, aanvulling of volledige verwijdering van uw persoonsgegevens bij QR-FIT indienen door een mail te sturen naar info@qr-fit.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:

 

QR-FIT

t.a.v. Twan van Stralen

Inzageverzoek persoonsgegevens

Van Heemstraweg 123

6651 KH, Druten

 

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

Wij houden ons beleid up to date. QR-FIT kan dit privacyreglement daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement zullen wij aan u kenbaar maken. Dit privacy reglement is laatstelijk gewijzigd op 10 maart 2022.

 

Download QR-FIT in de Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.qrfit.qrfit
Download QR-FIT in de Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/qr-fit/id1572842315

Who processes your personal data?

This privacy regulation concerns the processing of personal data by the company QR-FIT. Our company is located in Druten at 123 van Heemstraweg. You can reach us by phone during office hours on +316 28 07 60 06 or by e-mail at info@qr-fit.nl.

 

Which personal data do we process?

Personal data is data that says something about you or data that can be associated with you. Everything that can be done with your personal data, for example collecting, storing, using, passing on or deleting your data, is called ‘processing’ personal data. We process personal data that you have provided to us yourself, for example by creating an account on our website and within our app: “QR-FIT”. These are contact details and other personal data that are necessary for the use of our app. For example, your name, location, phone number, e-mail address, company name, date of birth and other information that is necessary in view of our services. This may also include personal data that we obtain from other sources, such as personal data from the Trade Register of the Chamber of Commerce, the Land Registry and personal data that are available on public (business) websites. We may also receive personal data from other parties.

 

For what purposes and on what grounds do we process your personal data?

In order to be able to carry out our work properly, we need your personal data, and we must also process it. We process your personal data if this is necessary for the execution of the agreement in which you have commissioned us or when creating an account within the QR-FIT app. The location tracked by us ensures that you can review the route you have walked after using the app. This route remains completely anonymous to us and to third parties and can only be viewed by you within the QR-FIT app. In addition, your contact details will be placed in our customer system and – if you have given us permission to do so – they can be used for sending newsletters, for example. Depending on the nature of your case, personal data other than your contact details may also be necessary. We may also process your personal data if we have a legitimate interest and do not disproportionately infringe on your privacy.

 

How do we handle your personal data?

We have taken measures to protect your personal data and to prevent misuse. For example, we ensure that the system in which we store your personal data is secured. Our app is available for Android (Google) and iOS (Apple) operating systems.

 

How long do we keep your personal data?

We are very careful and will ensure that all your data is carefully stored and protected. We have a retention policy that sets out how long we keep personal data. We do not store your data for longer than is necessary for the purpose for which it was processed. We adhere to the legal retention periods. We keep customer files containing personal data for a maximum of 10 years after the assignment has ended, unless there are reasons to keep this file for longer.

 

Do we share your personal data with third parties?

In principle, we do not share your personal data with third parties. However, sometimes it may be necessary to share your personal data with third parties. For example, it may be necessary to share your personal data with judicial authorities or with a counterparty. In addition, it may be necessary to share your personal data in order to conclude an agreement or notarial deed. Data may also be shared with contractors engaged by us, such as a bailiff. Furthermore, there may be legal obligations which acquire us to pass on your personal data to third parties. If a court decision obliges us to provide personal data to third parties, we will have to comply with this. Your personal data will not be shared with third parties for commercial purposes.

 

How can you view, modify or delete your personal data?

Would you like to know which personal data we have recorded about you or submit a request to have it completely removed? You can request an overview from QR-FIT of the personal data that is or is being processed about you. If you believe that your personal data has been processed incorrectly or incompletely, or if you do not find it necessary that certain personal data is processed, you can submit a request for change, addition or deletion to QR-FIT. In the event of a request to delete your personal data, all personal data associated with you in the QR-FIT database will be completely deleted. This concerns conact details and other personal data that are necessary for the use of the Qr-FIT app. For example, your name, location, phone number, e-mail address, company name, date of birth and other information that is necessary in view of our services. This may also include personal data that we obtain from other sources, such as personal data from the Trade Register of the Chamber of Commerce, the Land Registry and personal data that are available on public (business) websites. You also have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to data transfer. In addition, you have the right to withdraw any personal data for the processing of your right. This is the case, for example, when receiving our newsletter.

If you send us a request for change, addition or complete deletion of your personal data, we will provide you with informatie about the actions we have taken as soon as possible, but in any case within 4 weeks of receipt of your request.

You can submit a request for change, addition or complete deletion of your personal data to QR-FIT by sending an email to info@qr-fit.nl or address your written requests to:

 

QR-FIT

Attn. Twan van Stralen

Request for access to personal data

Van Heemstraweg 123

6651 KH, Druten

 

Complaint’s supervisor:

The Dutch Data Protection Authority checks whether companies comply with the General Data Protection Regulation. If you believe that we do not comply with the applicable privacy legislation, you can contact us. We are happy to help you find a solution. If that fails, you have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority.

About this privacy policy

We keep our policy up to date. QR-FIT may therefore change this privacy policy from time to time. If these changes are also of interest to you, we will draw your attention to them or make the changes known to you in a prominent way. We will make the most current version of our privacy policy known to you. These privacy regulations were last amended on March 10, 2022.

 

Download QR-FIT in the Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.qrfit.qrfit
Download QR-FIT in the Appstore: https://apps.apple.com/nl/app/qr-fit/id1572842315